18.16 Regjeringen hadde lurt Stortinget

På dette tidspunkt visste vi at Dahl

  • hadde gjennomgått Oslo Politikammers dokumenter og måtte vite alt om denne «etterforskningen»
  • hadde funnet det nødvendig å oppheve Oslo Politikammers henleggelse
  • hadde fått beskjed ved å lese avisene forut for oppnevnelsen av ham og ihvertfall fra Ingvald Godal at dette var hovedpunktet for Stortinget
  • likevel ikke hadde gjort noe som helst med denne siden av saken, herunder ikke avhørt en sjel ved Oslo Politikammer, Eidsivating eller POT (dette innrømmet han i møte 10. juni og fremgår av mappene med avhørsprotokoller som vi senere har fått bla i).

Senere har vi funnet ut:

  • Av Liers notat til Knut Mikkelsen fremgår det helt klart at Lier ikke utførte den aller minste form for etterforskning etter anmeldelsene. Dette notatet måtte Dahl ha lest helt i begynnelsen av sitt arbeid. Han må derfor ha oppdaget narrespillet for å dekke over Kontrollutvalgets manglende etterforskning.

Kan det dokumenteres klarere at Riksadvokaten og Dahl ga blaffen i Stortingets ønsker og bevisst unnlot å granske de aller viktigste sider ved saken?

Etter å ha funnet Liers Mikkelsen-notat var det jo såre enkelt å innkalle Lier til krysseksaminasjon: Hadde han fått beskjed om å utvirke anmeldelsene, slik at det ble noe som kunne ikke-etterforskes og deretter henlegges for å legitimere Kontrollutvalgets ikke-etterforskning? Hvor kom denne beskjeden fra? Hvorfor i all verden skulle han ha anmeldelsene siden han dagen etter visste han ikke kom til å gjøre noe med dem?1

Vi tipper Lier ganske fort hadde pekt oppover hvis Dahl hadde gjort jobben sin skikkelig.

Denne saken gir uhyggelige perspektiver på det nå nedlagte Kontrollutvalgets historie, og kan bidra til å forklare forbauselsen i Stortinget over at utvalget praktisk talt aldri fant noe å kritisere. Alt dette utvalget har foretatt seg gjennom årene med ulike saker må nå granskes/kontrolleres.

1 Selv om Dahl måtte ha trodd på Liers egen litt avvikende versjon (se foran), måtte Dahl ha forstått at det var svært påfallende at Lier ikke hadde advart oss mot å anmelde, ut fra alt han visste om vårt syn på å unngå unødig offentlighet. I så fall burde Dahl i alle fall ha spurt de aktuelle vitner som kunne kaste lys over dette om hvor initiativet til anmeldelsene kom fra. Vi hadde mange å stille opp med, og mange av disse ble avhørt likevel uten at dette ble berørt!