14.3 Stenberg-Nilsen visste at Urdal ikke visste

På neste møte1 møtte Stenberg-Nilsen sammen med statsråd Faremo. Han fikk straks spørsmål om hvordan utvalget hadde arbeidet med saken, og svarte at utvalget først og fremst forholder seg til den sittende overvåkningssjef. Men hadde Kontrollutvalget avhørt den som var overvåkningssjef på det tidspunkt de påklagede forhold fant sted, Svein Urdal? Nei, det hadde man ikke. Hvorfor ikke det? Det hadde ingen hensikt, for Urdal visste ikke noe likevel. Hvem hadde man da avhørt? Ingen. Hva slags etterforskning hadde man utført? Ikke noe særlig. Hvorfor ikke? Fordi det var fast praksis at Kontrollutvalget ikke foretok noen egen etterforskning når saken var eller hadde vært under etterforskning av politiet. I dette tilfelle arbeidet Oslo Politikammer med saken på grunnlag av anmeldelser fra Ramm/Setsaas-gruppen, og da tok man resultatene av politiets etterforskning til etterretning.

1 Møte i Justiskomiteen 26. mai 1992.