25.26.9 Det ytre kringvern rundt Spilhaug

Ettersom Ap-systemet av hensyn til sin egen overlevelse er blitt mer og mer avhengig av Kjettingmannen/Spilhaug, er hans eksistens selvsagt også blitt tilsvarende farlig. Den siste dekkaksjonen for å hindre full avsløring er ikke den første. I mange år har det eksistert et «ytre kringvern» som skulle fange opp mulige problemer i kjølvannet av Spilhaugs operasjoner og nøytralisere dem i tide.

Folk som har vært utsatt for Spilhaug-apparatets virksomhet vil vanligvis ikke gjette at dette hadde noe med den militære siden å gjøre. De vil – slik historien har vist – ofte gå til politiet som enten ikke «kommer noen vei» og deretter til Kontrollutvalget for Overvåkings- og Sikkerhetstjenesten (evt. direkte dit) i den tro at det er «hysjen» eller «overvåkingen» som er den skyldige. Kontrollutvalget vil da (ofte med rette) konstatere at POT ikke har vært inne i bildet, og fatter avgjørelse om «ikke kritikk mot POT etc.». Men Kontrollutvalget skulle, hvis det mener det likevel kan være noe galt fatt, sende sakene videre. Det har, såvidt vi vet, aldri forekommet.

Kontrollutvalget har, som vi vet, for tiden en meget hensiktsmessig sammensetning for å få alle slike saker vurdert som så bagatellmessige at det ikke er noen vits i å plage noen med å sende dem videre (se kap. 25.23). Her finner vi personer som Kjell Magne Fredheim, Anne-Lise Steinbach og (tidligere) Rakel Surlien, som vi alle har vært innom tidligere.

Skulle noen imidlertid få snurten i at den kriminalitet som oppdages har noe med HV å gjøre, eller skulle det dukke opp kritiske tjenesterapporter fra «uinnvidde» deler av HV, vil sakene bli fremsendt til Landsrådet for HV og behandlet av dettes arbeidsutvalg, bestående av lederen, nestlederen og sekretæren.

Som leder for Landsrådet for HV siden 1990, gjenvalgt i 1994 til 1998, finner vi den samme Kjell Magne Fredheim (foreslått av LO)1. Før ham (1986-90) var det fhv forsvarsminister Rolf Hansen2, og før det igjen (1982-86) fhv partisekretær Ronald Bye3!

Nestlederen siden 1990, også gjenoppnevnt i 1994, er direktøren for E-tjenestens dekkbedift Industrivernet (se kap. 24.8), dir. Jan Fr Wold-Hansen (foreslått av NHO)4!

Sekretæren har siden 1981 vært Trond Kåre Tollerud fra Forsvarets Overkommando, Heimevernsstaben5.

Med begge mulige kanaler for fremføring av avslørende forhold om Spilhaug «plugget» av trofaste Ap- og E-nettsfolk, er det kanskje ikke så rart at dette norske IB-apparatet ikke er blitt avslørt før i 1996 (og at eksistensen av selve Stay Behind ikke kjent utenfor Ap-kanaler inntil 1978). (Men det oppsto panikk i Stay Behind etter den svenske IB-avsløringen i 1973 og da den svenske IB-avsløreren Jan Guillot kom til Norge i 1974. Dette medførte flytting av Stay Behind-hovedkvarteret6 og antakelig flytting av et dekkfirma – Norasonde.)

Det er interessant å merke seg at det ser ut til å være betraktet som en fordel å ha et visst personfellesskap mellom vaktbikkjene i Landsrådet for Heimevernet og Kontrollutvalget, som nå med Fredheim begge steder. Det er jo greit for å kjenne igjen en sak som har vært det andre stedet før, så den kan spilles død enda raskere!

Da Rolf Hansen var formann i Landsrådet for Heimevernet, ble han tilbudt jobben som formann i Kontrollutvalget, men takket nei7:

«Hansen: Jeg har fått flere henvendelser enn det, men jeg må si at jeg går ikke inn og tar viktige oppdrag for denne regjeringen som jeg ikke har tro på at jeg har i ryggen når det begynner å røyne på.

Engen: Men det er jo ikke så mange igjen som det norske folket har tro på, Hansen, ikke sant? Man må jo tenke slik også, du må …

Hansen: Men jeg har sjøl fått en trøkk som jeg aldri ville ha trodd, gjennom den Vinmonopolkonflikten, og jeg ser hvordan andre som settes på vanskelige oppgaver blir dolka den dagen de legger fram sin innstilling …»8

Spilhaug-systemet m.m. er blitt så sterkt og har hatt så sterke høye beskyttere at det har kunnet fortsette i alle disse år, til tross for at det i 1973 ble formelt fastslått i en utredning internt i E-staben at bruken av Spilhaug-apparatet var ulovlig og utredningen forelagt E-sjef Reidar Torp, som la den bort.

Det Torp nå gjorde var stikk i strid med utredningen. Fra nå av ansatte man folk fra Spilhaug-apparatet i Stay Behind til å fortsette med kriminaliteten, men nå som fast ansatte i E-staben. Spilhaug har levert nøkkelpersoner til Lindus (politisk overvåking), Blue Mix (evakuering), Argus (sambandsetterretning) og Rock (gerilja/sabotasje) og til Stay Behinds seksjon for materiell og transport.

Selv om det tilsvarende systemet i Norge ble etablert mye tidligere – allerede like etter krigen – ble IB først avslørt i Sverige. Årsaken var nok at man ikke rådet over noen med Trond ressurser i Sverige. Det var ingen som «husket» på å skaffe seg skikkelig «kringvern» som også omfattet SÄPO og Rikspolitichefen. I Norge har Trond klart å holde POT i sjakk og etterhvert delkolonisere og helkolonisere POT ved at folk er plassert inn på Ap-kanaler (Næss, Krokaas og – viktigst – Frigaard) og ved at POT i likhet med store deler av politiet og påtalemyndigheten er blitt kompromittert etter hvert som de har falt for fristelsen til å akseptere Tronds «hjelp» for selv å fremstå som store etterforskere.

De norske «rikspolitisjefene» Eldring, Killengren, Faremo og Fossheim har alle sørget for å beskytte Tronds kriminelle systemer og tildekke alle saker som er kommet på deres kanaler. Eldring var en meget flittig gjest i Platous gate! Faremo har gang på gang ført Stortinget bak lyset i forbindelse med Tronds avd. Spilhaug etc., herunder i vår sak, der hun må ha forvrengt sannheten grundig da hun benektet kjennskap til «lovlige» aksjoner mot oss (implisitt selvsagt også «ulovlige»).

Vi er de eneste som har tatt Spilhaug-apparatet på fersk gjerning. Lund-kommisjonen er ikke interessert i å høre om det. Vår sak later der til å være delegert til Ingse Stabel og Sturla Osen som begge åpenbart tildekker, mens Lund i beste fall intet forstår! Det blir nå spennende å se om Lund har til hensikt å konvertere Tronds og Mossads aksjoner mot oss til noe lovlig i regi av POT. Da skal det bli månelyst!

Det er derfor skremmende å se at Mossad allerede fra 50-tallet har hatt den kontrollen med Stay Behind som de til enhver tid har ønsket ved å ha hatt en rekke ansatte i selve staben!

1 Administrasjonsdepartementet: Oversikt over statlege utval, styre og råd m.v. 1994.

2 Statskalenderen 1988.

3 Statskalenderen 1985.

4 Oversikt over statlege utval, styre og råd.

5 Oversikt over statlege utval, styre og råd.

6 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995, s. 97.

7 Fra Engen-båndene, se Viggo Johansen og Pål T Jørgensen: «Edderkoppen – historien om en møbelhandler». Aventura 1989.

8 Rolf Hansen legger ikke skjult på at han har skiftet syn på statsministeren som han noen år tidligere bragte til toppen: «Jeg ville vel svart annerledes for et par år siden. Jeg vet ikke. Gro har kolossalt mange fine og sterke egenskaper. Men, det er noe som ikke går også, for å si det sånn. Hun tar jo aldri feil …» Han sier også at han «har ingenting til overs for» Thorbjørn Jagland.