25.19.7.3 Evakuering

De seks nevnte personene (og sannsynligvis andre hittil ikke kjente) kom seg alle unna. Zamir og Harari ble sett i Oslo neste dag. De ble nok kjørt trygt under gode norske venners beskyttelse, og senere, etter arrestasjonene av de andre1

«… unnslapp de trolig fra Oslo via en ukjent rute, sannsynligvis ved hjelp av allierte i de norske hemmelige tjenestene, før politiet klarte å finne dem.»

Hvem hjalp dem? Og hva med de andre?

Som før nevnt vil man ofte i en evakueringsøvelse trekke på andre forsvarsgrener, særlig Luftforsvaret.

Samarbeid mellom E-staben/Stay Behind og Mossad vedr evakuering og beslektede fagfelt har vært meget intimt, f.eks. i form av mulige gjennomførte eller planlagte ilandsettingsoperasjoner av Mossad-agenter fra ubåter på Vestlandet2. (Ifølge «Vi som styrer Norge»3 forsøkte Trond Johansen en gang å bringe inn Mossad i en ubåtøvelse i Stay Behind-regi, og det tviler vi ikke på. Men vi tviler på om det er riktig som det også heter i boken – at han fikk avslag fordi Stay Behind ikke skal eksponeres i fredstid. Dette er nok et stykke desinformasjon bragt inn av medforfatteren Finn Sjue for å «ufarliggjøre» forholdet til Mossad.)

Kan det virkelig tenkes – som en helt hypotetisk mulighet – at de gjenværende fire sentrale terroristene har kjørt fra Moelv til et nærliggende møtepunkt for et norsk militærhelikopter beordret av Trond Johansen, for å sette dem fri et sted like ved svenskegrensen (eller i en vestlandsfjord for evakuering pr. ubåt)? Helikopter er en ikke unaturlig evakueringsmetode på siste del av en evakueringsrute for ‘nedskutte flyvere’, som en øvelse gjerne vil dreie seg om.

Vi tror nok likevel at Mossad av sikkerhetsmessige hensyn neppe tok sjansen på å benytte slike norske transportmuligheter om de forelå, siden dette ville involvere for mange utenforstående (ubåtmannskaper og helikoptermannskaper). Engelske helikoptre i regi av MI6 er derimot noe ganske annet og det bør undersøkes om britiske kjøretøyer/helikoptre var i øvingsområdet. Det var de etter all sannsynlighet til bruk for britisk øvingsledelse, markapparatet inklusive observatører, evalueringspersonell etc.

Husk forøvrig at POT (se foran) har innrømmet at de hadde kunnet stanse de to agentene som dro fra Norge med Kiel-ferjen, hvis de hadde villet – men at POT hadde fått «signal» om å ligge lavt. Bevis på medvirkning!

1 Richard Deacon: «The Israeli Secret Service». Hamish Hamilton, London, 1977, s. 270.

2 Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992, s. 231 f., der det heter at Trond Johansen ved minst en anledning forsøkte å sikre Mossad-offiserer adgang til en norsk ubåtøvelse for at de skulle lære – bl.a. å sette i land agenter fra ubåter i dette aktuelle operasjonsområdet.

3 Samme sted.