15.3 Edward Dahl på banen

De var også snare med å sementere kompromisset: Riksadvokaten sendte ut både pressemelding og brev med mandat til førstestatsadvokat Edward Dahl neste morgen (se vedlegg 5 og 6). Mandatet var1:

«… å gjennomgå det foreliggende etterforskningsmateriale (saken forutsettes rekvirert fra Oslo Politikammer) og å avhøre Johan M Setsaas og Hans Henrik Ramm. De må i denne sammenheng oppfordres til å legge frem det materialet de besitter, og deretter må det tas stilling til videre etterforskning, både omfang og ramme. Det forutsettes også at settestatsadvokaten foretar den endelige påtalemessige vurdering og avgjørelse.»

I pressemeldingen het det2

«… å opprette en uavhengig etterforskningsgruppe med representanter for Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) og under ledelse av førstestatsadvokat Edward Dahl i Agder (som settestatsadvokat) til å gjennomgå den etterforskning som er foretatt av Oslo Politikammer. I lys av den kritikk som er fremsatt fra Setsaas/Ramm og de undersøkelser som disse to skal ha gjennomført, vil etterforskningsgruppen vurdere om det er grunnlag for å gjenoppta etterforskningen og i tilfelle selv foreta de nødvendige etterforskningsskritt.»

Det er her verd å merke seg, for senere vurdering av førstestatsadvokatens arbeide:

  • Dahls mandat dreide seg kun om Ramm/Setsaas-saken (senere hevder han – antakelig for å holde tilbake dokumenter – at han også hadde et annet mandat om å etterforske «den fjerde tjeneste», som er identisk med vår sak)
  • Dahl skulle gjennomgå Oslo Politikammers etterforskning (Dahl avhørte ingen fra Oslo Politikammer)
  • Dahl skulle rekvirere saksdokumentene fra Oslo Politikammer (vi oppdaget der et sensasjonelt dokument som Dahl ikke gjorde noe med i det hele talt)
  • Dahl skulle foreta den endelige påtalemessige vurdering (ingen slik vurdering finnes i saksdokumentene, det foreligger kun en pressemelding)
  • Dahls gruppe skal «selv forela de nødvendige etterforskningsskritt» (de viktigste avhør ble siden overlatt til Nygaard Haug-utvalget som heller ikke gjennomførte dem)

Det er også viktig å merke seg at Stortinget hadde planlagt en granskning av Justisvesenets rolle, og særlig den tydelige koordinering mellom Oslo Politikammer og Kontrollutvalget. Det ble gjort klart bl.a. av Alsaker at dette også måtte være forutsetningen for Dahl-gruppen. Men Dahl utelukket fra første dag hele Justisvesenet fra sin etterforskning. Hvordan kunne han gjøre det på grunnlag av brev og pressemelding alene? Besluttet han dette i mutters ensomhet med en gang? Eller var Riksadvokatens oppnevningsbrev ledsaget av et annet, uoffisielt og hemmelig mandat? Vi hadde sagt at vi ikke ville møte frem til noe granskningsutvalg oppnevnt av Regjeringen. Dette var formelt sett oppnevnt av Riksadvokaten som rapporterer direkte til Kongen i Statsråd. Burde det gjøre saken annerledes? Dahl var pålagt å avhøre oss. En førstestatsadvokat kan pålegge vitneplikt. Kunne vi risikere å bli pålagt å vitne?

1 Riksadvokatens brev til førstestatsadvokat Edward Dahl av 3. juni 1993.

2 Pressemelding fra Riksadvokaten av 3. juni 1993.