Oppdragervold er ikke ulovlig

Ny lov om bruk av vold

I 2010 ble «Lov om barn og foreldre» skjerpet for å komme volden i familien til livs.

Den 9.4.2010 blir det annonsert på Regjeringens hjemmeside under overskriften: «Forbudt å klapse barn – Barneloven endret i dag.»1 Statsråden uttrykker sin lettelse over at landeplagen endelig er avskaffet:

Jeg er glad for at all tvil en gang for alle er ryddet bort. Alle former for vold rettet mot barn – selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen – er totalt uakseptabelt i dette landet.

Kommune etter kommune lager markeringer og temadager med overskrifter som:

  • Levanger viste nulltoleranse mot vold
  • Indre Namdal vil ha nulltoleranse mot vold
  • Risør kommune hovedmål: Nulltoleranse mot vold

Hvor hentes dette budskapet fra? La oss se hva «Lov om barn og foreldre» sier: «Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.»

Her står det riktig nok at barn ikke må utsettes for vold. Det er dog ikke volden, det er fokus på. Det ser av ordet «slik»: Barnet må ikke utsettes for vold «slik» at helsa blir utsatt for fare og skade. Faktisk er volden bare nevnt som et eksempel. Det ser vi av «eller på anna vis handsama …» Det betyr at barna hverken må utsettes for vold eller noe annet, som kan utsette dem for skade eller fare.

«Vald» er altså helt sammenliknelig med «anna». «Anna» er like forbudt som «vald». Omvendt er «vald» like lite forbudt som «anna», så lenge det ikke fører til skade eller fare.

Loven presiserer, at nøyaktig det samme gjelder for den såkalte oppdragervold: «Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet.» Den er ikke forbudt i seg selv; bare under visse betingelser, nemlig at den fører til skade eller fare.

Volden nevnes en gang til i selvsamme paragraf. Det er en gjentakelse av det forrige, bare at denne gangen heter det ikke «på anna vis», men «eller annan omsynslaus åtferd». Det vil altså si, at det er den hensynsløse volden, som er forbudt i likhet med skremmende og plagsom atferd: «Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.»

Loven forbyr med andre ord alt som utsetter barnets sjelelige eller fysiske helse for skade eller fare. I tillegg forbyr den all hensynsløs atferd overfor barnet.

Utsatt for skade eller fare

Hva vil det si å utsette barn for skade eller fare? En kobler bruk av makt med fare og skade. Jovisst er klaps i baken bruk av vold, men det medfører ikke nødvendigvis noen fysisk skade. Når klaps og ørefik kan føre til barnefjern, hvor mye mer skulle brukne bein og hjerneskade gjøre det?

Ved de fleste skader som rapporteres2 for barn under 16 år, var barnet passasjer i bil. Blant de 16-17 årige er det dobbelt så mange skader som blant alle de andre barn tilsammen, men nå fra moped og lettmotorsykkel.

Å dra barn ut i trafikken er altså entydig forbundet med skade og fare, og det av langt alvorligere karakter enn klaps. Som vi nettopp har sett er det entydig forbudt. Når folk blir stoppet i trafikkontroll og det viser seg at det er barn med i bilen, hvorfor får foreldrene ikke en klekkelig bot? Hvorfor slås det ikke hardt ned her?

Det enkle svaret er nok at barna bare må ut i trafikken, også selv om det forårsaker skader og bringer dem i fare. De må jo for eksempel til skolen; dette er en pris vi stilltiende og samtyggende betaler!

Plagsom atferd

Hva er plagsom atferd? Er det plagsom atferd når foreldre drar sine hylende unger ut i bilen bekksvarte vintermorgener så de rekker å komme på jobb i tide?

Er det plagsom atferd å hysje og straffe et barn, som hverken lykkes eller trives i undervisningen og med alle midler signaliserer, at det ønsker seg ut av situasjonen?

Er det plagsom atferd å kreve at unger skal bli i samme rom som den eller de som mobber dem, selv om læreren har sagt i fra i samsvar med tiltak og planer?

Den fysiske volden er nevnt som et eksempel i lovteksten. Det er bare en beskjeden del av det, som utsetter den fysiske eller psykiske helse for skade eller fare. Likevel velger hele apparatet med statsråd og departement, skole og barnevern å fokusere på den fysiske volden. Er det fordi blåmerker er enklere å ettervise enn sår på sjelen?

Virkninger av lov om bruk av vold

Det er nok viktige skritt på veien å demme opp for fysisk vold, men det monner lite. Som vi så under avsnittet «Årsaker» er ekte fysisk vold ikke særlig utbredt. Bare et fåtall av alle bekymringsmeldinger til barnevernet handler om fysisk vold.

Selv om fysisk oppdragervold eller mild fysisk bruk av vold er nokså utbredt3 er det andre faktorer som spiller inn, slik at barnas kår ikke blir nevneverdig bedret av heksejakten som ble innledet i 2010 med Barnelovens § 30.

Fysisk og psykisk vold er nok så like i måten de virker inn på tryggheten og forholdet mellom foreldre og barn. De store forskjeller ligger i de rent fysiske skader – blåmerker, brudd m.m. – som volden kan påføre barnet, men også de handlinger, som et inngrep kan forhindre. Det er for eksempel lettere å forhindre et barn i å løpe ut i veien ved å fysisk holde det tilbake enn å begynne med forklaringer og kjefte.

Nulltoleranse for fysisk bruk av makt fører sikkert til færre blåmerker. Men den som er vant til å bruke fysisk vold, hva vil han gjøre, når han ikke lenger får lov til det? Han vil sannsynligvis bruke mer av det ingen stopper ham i; han trapper opp den psykiske delen. Volden vil komme til utrykk som skjulte trusler i stemmeføring, mimikk og kroppspråk.

Loven vil dog også føre med seg at fler familier som anvender en eller annen grad av oppdragervold vil bli revet i filler og barna bli viktige brikker i børsnoterte barnevernselskaps jag etter avkastning.

Kjøp boka her!

Nulltoleranse for mobbing fører til at barn, som føler seg uvel i skolen nå i tillegg får registrert sitt uvel og blir påført klistermerker: Offer og utøver. Igjen blir familier mulige ofre for barnevernet; for skolen er viktig leverandør av bekymrings­meldinger.4

Dette er et utdrag av boka «Født til trivsel og glede». Boka går i trykken snart og vil kunne leveres i april.
Du kan hente en PDF av boka her!

1https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbudt-a-klapse-barn—barneloven-endre/id600031/

2https://www.ssb.no/a/barnogunge/2018/tabeller/helse/helse0600.html

3http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2007/Vold-og-overgrep-mot-barn-og-unge

4I 2016 leverte skole 6.893 av ialt 58.254 bekymringsmeldinger til barnevernet. SSB tabell 10674

Øverste bilde er fra regjeringen.no/contentassets/97cdeb59ffd44a9f820d5992d0fab9d5/hplan-2014-2017_et-liv-uten-vold.pdf