Hvordan fedrelandet ble avskaffet

Med avslutningen av den 2. Verdenskrig bredte det seg en freds­rus ut over verden. Etter århundrer med krig var Onds­kapens Akse endelig manet i jorden. For å befeste den dyrt betalte fre­den ble de Forente Nasjoner opprettet. Det internasjo­nale sam­funnet klarte å finne sammen om de såkalte Menneske­rettighetserklær­ingene.  De er så grunnleggende at de aldri er til debatt.  Når vi snakker politikk handler det snarere om hvordan og i hvilken grad vi overholder menneskerettigheter enn om disse i seg selv.  Vi tar dem for gitt uten å stille spørsmål om dem. De har på mange måter tatt over den stillingen som Bibelens 10 bud hadde i samfunnet tidligere.

Der har FN klart det umulige. For Menneskerettighetserklæringene er ikke Guds ord. De er heller ikke virkelig universelle rettigheter. Går man dem etter i sømmene, så finner vi for eksempel at det er en menneskerett å tilhøre en nasjon:

Artikkel 15. 1. Enhver har rett til et statsborgerskap.

Men hvor er retten til et fedreland beskrevet? Tja, det kan vi lete lenge etter. Tvert imot plikter enhver nasjon å sikre alle like rettigheter:

Artikkel 2. Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk el­ler annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.

Innfødte nordmenn har altså ingen særlige rettigheter i Norge og derav heller ikke noe krav på et fedreland. Nasjonen forplikter seg til å forfordele innvandrergrupperinger inntil de nyter samme anseelse og rettigheter i Norge som etniske nordmenn:

§ 8.Positiv særbehandling

Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering etter loven her. Sær­behandlingen skal opphøre når formålet med den er opp­nådd.

Det samme gjelder selvsagt også for somaliere i Somalia. Dog er presset på deres grenser kanskje noe mindre enn på Norges.

FN har med andre ord konsipert det fedrelandsløse verdenssam­funn. Norske politikere har ratifisert FNs konvensjoner og der­med fratatt alle mennesker og folk retten til et fedreland. Med Menneskerettighetene godtar vi dødsdommen for folk som fenomen. Grunnen er lagt for det ene store verdensfolket.

Kjøp boken!

 

17. maibildet er hentet fra http://ndla.no/nb/node/3919?fag=8

FNs logo er tilføyet