25.15.5 Kvinnesleppet

Utnevnelsen av Agnes Nygaard Haug til høyesterettsdommer skjedde som del av et større «kvinnesprang» i Statsråd i september 19941. Dette var en fremragende kamuflering av en serie opplagte ansettelser av partifolk og systemlojale. Vi finner det bemerkelsesverdig at minst tre av de utnevnte har hatt direkte befatning med kontroversielle overvåkingsspørsmål, herunder behandlet vår sak, og at en fjerde sågar er søster av Agnes Nygaard Haug. Sistnevnte fikk forøvrig også St. Olav midt under utvalgsarbeidet og er sannelig belønnet i bøtter og spann for sin innsats, bl.a. ved å lyve for å tildekke.

En annen av de utnevnte var daværende departementsråd Ingelin C. Killengren, som ble utnevnt til politimester i Oslo. Hun var forøvrig allerede høsten 1993 utnevnt til departementsråd etter Leif A. Eldring etter at han var blitt utnevnt til Høyesterett. Utnevnelsen av Killengren var en forbigåelse av en lang rekke meget kvalifiserte politifolk til fordel for en embetsmann uten den ringeste politierfaring, ut over at hun tidvis var blitt omtalt uoffisielt som «rikspolitisjef» i media. Dette var i egenskap ekspedisjonssjef i Politiavdelingen, da hun var linjeansvarlig for politiet og POT i departementet og for departementets medvirkning i Koordineringsnemnda (hun har også møtt i nemnda). Hennes stilling i Politiavdelingen må nå sees i sammenheng med den rolle Oslo Politikammer, andre politikamre og POT har spilt i en rekke saker der departementet har vært eller opplagt burde vært involvert, herunder nevnte koordineringsøvelser.

Daværende byrettsdommer Brit Seim Jahre, ble videre utnevnt til førstebyskriver i Oslo. Hun er medlem av Kontrollutvalget for Overvåknings- og Sikkerhetstjenesten, et utvalg som har vært så kritisert for passivitet i sitt kontrollarbeid og også, ikke minst for den koordinerte dekkaksjon i vår sak, mistet så mye tillit i Stortinget at det nå blir avløst av et nytt kontrollutvalg. Vi minner om at hun var det eneste utvalgsmedlem som møtte Setsaas sammen med Stenberg-Nilsen før vi innga anmeldelse, og derfor sammen med Stenberg-Nilsen den eneste som helt sikkert visste at dette ikke på noen måte kunne erstatte vanlig avhør av ham og berettige avskjæring av hans rett til å fremlegge bevismateriale. (De som møtte i utvalget ble formant alvorlig om bare å snakke om «egne opplevelser».) Brit Seim Jahre er derfor helt sikkert innforstått med dekkaksjonen om ikke alle de andre medlemmene er det.

Endelig ble altså søster av Agnes Nygaard Haug, tidligere ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justisdepartementet, Eva Nygaard Ottesen, utnevnt til førstebyfogd i Oslo i samme runde. Vi vet ikke noe mer om henne, men finner det mindre sannsynlig at hun spiller på helt andre lag enn sin søster.

1 Offisielt fra statsråd 16. september 1994.