20.4.2 POT bekrefter «hjelpere»

Da den hemmelige delen av Mellbye-utvalgets innstilling ble offentliggjort i 19871 kom det frem at

«… man anser det for å være av grunnleggende betydning at man har et godt utbygget kontaktnett utenfor (Overvåkings)poIitiets egne rekker.

Det heter at overvåkingspolitiet i sitt arbeide søker direkte bistand fra personer utenfor politiet …

… det må utvises den største forsiktighet ved valg av ‘hjelpere og mellommenn’. Deres anonymitet må sikres så langt det er mulig …

Kontaktene får sjelden noen betaling for den bistand de yter …

Som regel vil kontaktenes oppgave være å rapportere når de kommer over opplysninger av betydning …

… der det er gjennomsiktige forhold, kan det være nødvendig å følge med i objektets bevegelser ved hjelp av opplysninger fra kontakter eller ved skjult stasjonær observasjon. …»

Det interessante er at man allerede innenfor POT’s helt ordinære virksomhet åpner for bruk av rekrutterte freelance-overvåkere ihvertfall til informasjonsinnsamling og spaning. Hva slags «nett av hjelpere» har da de andre deler av systemet, som ikke har noen problemer med å betale rundhåndet, gi ut selektive ekte informasjoner tilbake og bruke mildt press for å rekruttere eller beholde ‘hjelpere’?

Det er all grunn til å tro at pressefolk er en særlig interessant gruppe å få rekruttert som «hjelpere» for både lovlige og ulovlige virksomheter innenfor tjenestene.

Her kan man finne hele spekteret av formål for «hjelpen», fra planting av ekte informasjon som passer godt der og da. via spredning av desinformasjon til innhenting og provokasjoner. De pressefolk som blandes inn kan være alt fra uskyldig manipulert selv til helt bevisste agenter, og i så fall igjen over hele spekteret fra at man tror på at det er i en god saks tjeneste til det stikk motsatte, f.eks. ren vinning.

1 Se bl.a. Aftenposten 24. november 1987.